Jarosław RuszkiewiczTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.
 

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi o autorze szukaj 
Świat2021.01.06 13:46 13:57

Rosja nie dogada się z Zachodem

 
 
Ciągle słyszymy o "obronie wartości naszej łacińskiej cywilizacji"
 

Poniżej przedstawiam tekst rosyjskiego Autora. Jest to rodzaj analizy porównawczej tego co my nazywamy "cywilizacją łacińską" a tym co Rosjanie nazywają "cywilizacją rosyjska, etnos".

Szczerze powiedziawszy ciężko mi sie ustosunkować bo o ile mam jakąś tam wiedzę na temat tej "łacińskiej" to zupełnie albo zbyt mało wiem o "rosyjskiej". Media, zwłaszcza te jawnie rusofobiczne podkreślają oczywiście "wyższość" tej naszej, przy ktorej etnos rosyjski to twór barbarzyński. Odrzucajac jednak wszelkie uprzedzenia, które sa typowe dla ludzi ograniczonych polecam ten, dość długi, tekst. Moze ludzie myślący dojdą do jakichś wniosków. Zapraszam.

-------------------------------------

Przy określaniu ścieżki rozwoju Rosji i społeczeństwa rosyjskiego najbardziej palące pytanie brzmi: kim jesteśmy?Czy to rosyjski super-etnos, który pojawił się w przestrzeni europejskiej i zjednoczył Słowian ideologicznie, ekonomicznie i politycznie w naród polityczny i stworzył potężną rosyjską cywilizację? Czy może część zachodniej (europejskiej) cywilizacji - żałosna granica między Europą a Azją?

Przy wyborze drogi rozwoju społeczeństwa decydujący jest zestaw wartości, który odróżnia je od innych narodów.

Aby zjednoczyć się w jeden naród trzeba wypracować system wartości w postaci idei, symboli i obrazów charakteryzujących świat, w którym chcą żyć, akceptowalne warunki i sposób życia, duchowe zasady i sposoby ich realizacji. .

Wszystko to nie jest budowane w próżni, ale na bazie kultury cywilizacyjnej, kultywowanej w danej grupie etnicznej przez poprzednie pokolenia i obejmującej wszystkie sfery ludzkiego życia. Każda kultura ustanawia w swoich nośnikach różne wartości, a ściśle określony ich zbiór jest podstawą charakteru etnicznego.

Jaki zestaw wartości duchowych i moralnych jest charakterystyczny dla narodu rosyjskiego i jaka jest podstawa wartości rosyjskiego społeczeństwa? Dlaczego zasadniczo różni się od zachodniej? Dlaczego te wartości są niezgodne?

Sposób życia rosyjskiej grupy etnicznej miał pierwotnie charakter wspólnotowy z własną specyficzną kulturą. Organizacja  społeczeństwa rosyjskiego opiera się na instytucji wspólnoty o tradycyjnych wartościach moralnych i priorytecie ochrony interesów publicznych, a nie osobistych, przy czym społeczeństwo musi z kolei chronić interesy jednostki. Osoba zostaje oceniona na podstawie jej osobistego wkładu i przydatności we wspólnej sprawie. Kolektywistyczny kodeks cywilizacyjny został ustanowiony w rosyjskim społeczeństwie, definiując każdą jednostkę w kategoriach użyteczności dla społeczeństwa jako całości. Stąd pożądanie przez naród rosyjski sprawiedliwości i państwa socjalnego.

Etyka i moralność wspólnotowa położyły podwaliny pod stworzenie społeczeństwa wzajemnej pomocy, w którym problemy, które stoją przed nim, są wspólnie rozwiązywane. W sferze wartości wspólnotowych nie doszło do sakralizacji własności prywatnej, co prowadzi do nierówności społecznych, dlatego ochrona honoru ludzkiego w społeczeństwie rosyjskim zawsze była uważana za ważniejszą niż ochrona własności, ponieważ dla społeczeństwa rosyjskiego własność jest wynikiem pracy, nie zysku.

W ten sposób społeczeństwo rosyjskie wypracowało własny system wartości: prymat wspólnych interesów (kolektywizm) nad indywidualnymi, sprawiedliwość nad prawem, władza nad własnością, służba nad posiadaniem. Ponadto społeczeństwo rosyjskie charakteryzowało się paternalizmem, sakralizacją przywódcy, ojca narodu, łączącą jedność dowodzenia i powszechne zaufanie.

To nie przypadek, że prawosławie zostało wmurowane w fundamenty rosyjskiego społeczeństwa jako zbiór parafii-wspólnot zjednoczonych wspólnymi wartościami, spełniających kolektywistyczne aspiracje rosyjskiego etnosu i przyczyniających się do konsolidacji społeczeństwa, w którym zawsze przeważały interesy publiczne a nie interesy jednostki. Prawosławie stało się podstawą moralności i kultury rosyjskiego społeczeństwa, które przyswoiło sobie tradycyjne rosyjskie wartości.

Wizerunek i sposób życia grup etnicznych Zachodu zasadniczo różnił się od rosyjskich, a opierał się na zupełnie innych zwyczajach i tradycjach, które wykształciły inne wartości cywilizacyjne oparte na indywidualizmie i priorytecie osobistych interesów. Zostały później wykorzystane jako podstawa ideologii liberalizmu, która zaprzecza wszelkim rodzajom kolektywizmu.

Liberalizm charakteryzuje się absolutyzacją wolności jednostki jako najwyższego dobra i wyrażania siebie, niezależnością w wyborze zbioru wartości dla siebie i wykorzystywaniu ich dla osobistych interesów, bez zobowiązań wobec społeczeństwa. Zadaniem liberalizmu jest uwolnienie jednostki od wszelkich form zbiorowej tożsamości i zatomizowanie społeczeństwa. Dla liberalizmu bogactwo jest jedyną wartością, do której należy dążyć. Zapewnia zarabianie na wszystkim oraz osiąganie zysków kosztem innych. W imię zysku silni mogą zjadać słabych. Liberalizm uwalnia jednostkę od społeczeństwa i państwa, a państwo uwalnia się od jednostki. Pod tym względem państwo socjalne jest nie do pogodzenia z ideami liberalizmu.

W liberalizmie pierwszeństwo praw jednostki nad prawami społeczeństwa prowadzi do nierówności społecznych. O ile w społeczeństwie rosyjskim sprawiedliwość społeczna jest podstawą moralności, to w społeczeństwie zachodnim jest to interes własny i konsumpcjonizm kosztem innych. Pod tym względem liberalizm jest dla Rosjanina nie do przyjęcia. Nawet Danilevskij napisał, że w życiu Rosjan harmonia przechodzi przez próby, przezwyciężanie, samoświadomość, a w życiu zachodnim - przez przyjemność, bogactwo, satysfakcję.

W społeczeństwie rosyjskim głoszenie odpowiedzialności sprzeciwia się głoszeniu wolności jako absolutnej i wymaga ograniczenia wolności ze względu na interes publiczny, zawężając prawa jednostki poprzez jej obowiązki wobec społeczeństwa. Nie jest przypadkiem, że zachodnie społeczeństwo opierało się na religii katolicyzmu i jego trendach, które głoszą, że jednostka jest nadrzędna wobec społeczeństwa. Walka między prawosławiem a zachodnim chrześcijaństwem byla zawsze walką między dwiema kulturami i różnymi wartościami ideologicznymi, walką między kolektywizmem, w którym wszyscy razem przeżywają, a indywidualizmem, w którym każdy przeżywa najlepiej, jak potrafi.

W tradycyjnej kulturze rosyjskiej - kult współczucia, empatii i wzajemnej pomocy, a w  tradycyjnej kulturze zachodniej - kult wyższości, osobistego sukcesu i tłumienia bliźniego. Projekt zachodni opiera się na liberalizmie z tradycyjnymi wartościami wolności i indywidualnego sukcesu. Było to szczególnie widoczne w Stanach Zjednoczonych z ich ideą  „amerykańskiego snu” .

Tak więc z biegiem czasu w procesie etnogenezy rozwinęły się dwie cywilizacje chrześcijańskie o odmiennych fundamentalnych zasadach życia, odmiennych modelach organizacji społeczeństwa, odmiennych wartościach cywilizacyjnych i odmiennych kodeksach cywilizacyjnych zamieszkujących je ludów. W Rosji - o kolektywistycznej formie tożsamości, a na zachodzie - o indywidualistycznej. 

Kulturę zachodnią charakteryzuje kult osobistego bogactwa, a rosyjską - kult dobrobytu. W rosyjskiej samoświadomości bogactwo jest grzechem. Kapitał niszczy duszę, tworzy niesprawiedliwość i upokarza drugiego człowieka. Nie bez powodu kolektywistyczna ideologia komunizmu, zrodzona na zachodzie, znalazła podatny grunt właśnie w rosyjskiej cywilizacji.

Cywilizacja zachodnia jest zbudowana na chęci podboju „niewiernych” i nawrócenia ich na wiarę, a rosyjska (ze swoim imperialnym wzorcem) - nie podbija, ale głównie włącza inne narody do swojego środowiska z zachowaniem ich tradycji, kultury, religia i stylu życia. W Rosji zachęcano do ochrony ziemi, a na zachodzie - do jej zdobycia.

Tradycyjne wartości rosyjskie sugerują inny sposób rozwoju oparty na kolektywnych formach organizacji społecznej i inny sposób życia, oparty nie na indywidualnym konsumpcjonizmie, ale na tworzeniu duchowych i materialnych korzyści w interesie społeczeństwa i jednostki. Na tym polega odmienność Rosji jako bastionu odmiennych od Zachodu wartości cywilizacyjnych. Dla Rosjanina najwyższą wartością jest sprawiedliwość i wynikające z niej poczucie godności, które nie pozwala na własne upokorzenie i nie upokarza drugiego.

Głównymi liniami dzielącymi ludzkość jest przede wszystkim konflikt kultur, który prowadzi do konfliktu narodów i cywilizacji w polityce globalnej. Cywilizacja to najszerszy poziom tożsamości kulturowej ludzi, charakteryzujący się takimi obiektywnymi elementami, jak historia, religia, język, instytucje społeczne, samoidentyfikacja i tożsamość narodowa ludzi.

Rosyjski naukowiec Danilevskij, który jest twórcą cywilizacyjnego podejścia do historii, uzasadnił w XIX wieku teorię cywilizacji jako jedność nieustannie walczących ze sobą typów kulturowych i historycznych. W swoich pracach udowodnił, że cywilizacja europejska jest obca, a nawet wroga cywilizacji rosyjskiej, a jej interesy są wprost przeciwne interesom rosyjskiego społeczeństwa. Pod koniec XX wieku amerykański naukowiec Huntington opracował teorię zderzenia cywilizacji, w której wykazał również, że porządek świata na kontynencie europejskim determinuje rozwój i konflikt cywilizacji zachodniej i rosyjskiej, a ich konflikt jest nie do uniknięcia.

W toku swojego rozwoju etnos rosyjski zjednoczył się w naród polityczny i był w stanie stworzyć nie tylko stabilną formację państwową, ale także potężną cywilizację rosyjską. Interpretacja społeczno-etniczna narodu zakłada wspólnotę ludzi, których łączy wspólna przeszłość, kultura, język, religia i obyczaje, a polityczna - formę współobywateli kojarzona z państwowością i tożsamością obywatelską, która obejmuje wszystkich na określonym terytorium i przybiera formę „jeden naród - jedno terytorium - jedno państwo” .

Tradycyjne wartości rosyjskie były w stanie zjednoczyć wszystkie ludy zamieszkujące jego terytorium, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, w jeden naród polityczny, który stał się podstawą rosyjskiego świata i obejmował wszystkich zaangażowanych we wspólną pamięć historyczną, kulturę rosyjską i ogólne poglądy na życie społeczne. Ta geopolityczna i kulturowo-historyczna społeczność ludzi uważających się w duchu za Rosjan była w stanie zaoferować światu inny obraz porządku światowego, w którym interes publiczny przeważa nad interesem indywidualnym i każdy żyje nie kosztem siebie nawzajem, ale wystewyst interakcja dla wspólnych celów.

Społeczności narodowe żyjące w cywilizacji rosyjskiej i zachodniej ukształtowały odmienne wartości cywilizacyjne, mają zasadniczo odmienną tożsamość narodową i świadomość narodową. Tożsamość narodowa zakłada świadomość przynależności grup etnicznych do określonej grupy narodowej, a tożsamość narodową charakteryzuje zbiór ideałów, norm kulturowych, światopoglądu i idei społecznych wspólnoty narodowej. Ponieważ tożsamość narodowa narodów tych cywilizacji jest zasadniczo różna, nie mogą się one w żaden sposób integrować.

W związku z różnymi koncepcjami organizacji życia społecznego, odmiennym wyznaczaniem celów i niekompatybilnością kodów cywilizacyjnych i wartości cywilizacyjnych narodów obu cywilizacji zawsze istniała między nimi rywalizacja o wpływy na świecie i ciężki, rosnący impas, często prowadzący do krwawych wojen. Stąd pragnienie Zachodu wszelkimi środkami podboju i ujarzmienia rosyjskiej cywilizacji.

Próby rosyjskiej elity w różnych okresach historycznych - od Piotra Wielkiego do współczesności - integracji Rosji z cywilizacją zachodnią nie uzyskały i nie mogły uzyskać wsparcia społecznego i zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ jesteśmy zbyt różni. We współczesnej Rosji próby reintegracji Rosji z Europą podejmowane przez liberałów również nie mają poparcia społecznego, a narzucony przez nich liberalny dyskurs jest odrzucany.

Część społeczeństwa pod wpływem liberalnej propagandy nadal traci swoją rosyjską tożsamość, ale nie da się przekodować rosyjskiego kodeksu cywilizacyjnego. Liberalna baza wartości oparta na własności prywatnej i indywidualizmie nie stała się w Rosji święta. Wszystko to sugeruje, że koncepcja rozwoju cywilizacji rosyjskiej w żaden sposób nie leży na płaszczyźnie integracji z cywilizacją zachodnią, jesteśmy z nimi nie dającymi się pogodzić konkurentami i możemy się rozwijać tylko konkurując ze sobą. Rosja jest jedną ze światowych cywilizacji, która przetrwała gwałtowne starcia z innymi cywilizacjami, a jej przyszłość to niezależny rozwój oparty na rosyjskich wartościach cywilizacyjnych.


Jurij Apuktin

Tekst oryginalny

https://www.stalkerzone.org/russia-and-the-west-are-incompatible/

Tłumaczenie automatyczne. Wybór, redakcja i korekta J.R.

 

 
338 odsłon  średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Rosja, Europa, Zachód, cywilizacja.
Re: Rosja nie dogada się z Zachodem 
miarka, 2021.01.06 o 22:22
Gratuluję odkrycia, oraz tłumaczenia, redakcji i korekty :-). - Bardzo cenna notka. Co ciekawe zbiega się w czasie z moim porównaniem indywidualizmu i kolektywizmu w związku z notką "Wojną o Amerykę i świat" oraz jej trzecią częścią w której będzie uzupełnienie i o miejscu katolików (na dokończeniu, możliwe, że ją podzielę na podczęści - DOKOŃCZĘ RACZEJ POJUTRZE)

Będzie co porównywać, może i się spierać (mówimy podobnym językiem wartości choć czasami w nieco innych znaczeniach), na razie więc nie zabieram głosu zaznaczę tylko że autor tekstu utożsamia indywidualizm z katolicyzmem, gdy to ma źródło w protestantyźmie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rosja nie dogada się z Zachodem   
Krzysztof J. Wojtas, 2021.01.07 o 20:57
Bleblanie, aczkolwiek nawiązujące do cywilizacyjnego ujęcia.

1. Nie ma Cywilizacji Rosyjskiej - to zlepek chińskiej, słowiańskiej i z wpływami łacińskimi.
2. Jeśli mówić o cerkwi jako współorganizatorce życia mieszkańców - owszem, w duchu wskazanym przez autora, ale dotyczy to starowierców.
3. Czy można mówić o narodzie rosyjskim? Brak spójności "wewnętrznej", a siłą łączącą jest car.

Autor marzy o wielkości Rosji, ale brak podstaw do takiej koncepcji.

Moim zdaniem - najbardziej bliskim stworzenia cywilizacji była I Rzeczpospolita tworząc zręby Cywilizacji Polskiej.
Niestety, nie udało się wykształcić pełni cech z racji silnego nacisku KK - instytucji hierarchicznej.

Istnieje możliwość stworzenia Cywilizacji Słowiańskiej, gdzie wzory polskie będą dominujące, ale niektóre ruskie też powinny być wzięte pod uwagę.
Ale - najpierw trzeba zlikwidować obecne systemy władzy - i w Polsce w Rosji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rosja nie dogada się z Zachodem 
Anna PK., 2021.01.07 o 22:17
//zlepek chińskiej// a co tam jest chińskiego w Rosji?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rosja nie dogada się z Zachodem   
Jasiek, 2021.01.09 o 09:55
Cysorz ;-P
@-->>>>>>>----------------
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Wyszczepienie Izraela - ?
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Finis Poloniae AD 2021
interesariusz → miarka
Re: Finis Poloniae AD 2021
miarka → interesariusz
Finis Poloniae AD 2021
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Testament polityczny Hitlera
miarka → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Czy Biden popycha Rosję w objęcia Chin?
MONACO → Jarosław Ruszkiewicz
Re: 4 maja przejdzie do historii
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: F-35 czyli amerykański "jedwabny szlak"
Jasiek → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Klęska "Narodowego Programu Wyszczepienia"
Jarosław Ruszkiewicz → interesariusz
Re: Klęska "Narodowego Programu Wyszczepienia"
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Klęska "Narodowego Programu Wyszczepienia"
Jarosław Ruszkiewicz → interesariusz
Re: Klęska "Narodowego Programu Wyszczepienia"
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: System idzie na całość
Jarosław Ruszkiewicz → Anna PK.
Re: System idzie na całość
Anna PK. → Jarosław Ruszkiewicz
więcej…